Golongan Miskin Tegar perlu diangkat martabat

Sesi Pertanyaan Jawab Lisan, 2 Disember 2009

– Soalan tambahan MP PKR Kuala Langat kepada soalan asal No. 2. Tuan Abdullah Sani bin Abdul Hamid [ Kuala Langat ] minta MENTERI PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT menyatakan apakah pihak Kementerian tidak bercadang untuk memohon peruntukan tambahan untuk JKM dalam RMK-10 bagi membolehkan penerima bantuan JKM juga dapat dinaikkan kadar maksima daripada RM450 kepada kadar yang lebih sesuai. [2 Dis 2009]

Pampasan pekerja?

Sesi Pertanyaan Jawab Lisan, 30 November 2009

– Soalan tambahan MP PKR Kuala Langat kepada soalan asal No. 10. Tuan Abdullah Sani bin Abdul Hamid [ Kuala Langat ] minta MENTERI SUMBER MANUSIA menyatakan apakah keberkesanan pindaan seksyen 30 Akta Perusahaan 1967 yang mengehadkan pampasan pekerja [30 November 2009]

MP PKR Kuala Langat: Kerajaan sejahtera, Rakyat Sengsara

Sesi Perbahasan Rang Undang-Undang, 3 November 2009

Kerajaan sejahtera, Rakyat Sengsara – MP PKR Kuala Langat, YB Abdullah Sani membahaskan Rang Undang-Undang Perbekalan 2010 di Dewan Rakyat pada 3 November 2009