Khalid Samad [ PAS Shah Alam ] Bahas Usul Pindah Peruntukan Bajet 2013

Dewan Rakyat 15 Julai 2013

PAS Shah Alam Bahas Usul Pindah Peruntukan Bajet 2013

b. USUL-USUL DAN RANG UNDANG-UNDANG BACAAN KALI KEDUA
1. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
“BAHAWASANYA, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan penyusunan semula beberapa Kementerian berkuat kuasa 16 Mei 2013 seperti berikut :
(a) Fungsi-fungsi dan agensi-agensi di bawah Kementerian Pengajian Tinggi digabungkan dengan Kementerian Pelajaran yang kini dikenali sebagai Kementerian Pendidikan;
(b) Fungsi-fungsi dan agensi-agensi berkaitan kebudayaan di bawah Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan yang kini dikenali sebagai Kementerian Komunikasi dan Multimedia dipindahkan ke Kementerian Pelancongan yang kini dikenali sebagai Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan; dan
(c) Fungsi-fungsi dan agensi-agensi kesejahteraan bandar di bawah Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar yang kini dikenali sebagai Kementerian Wilayah Persekutuan dipindahkan ke Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan yang kini dikenali sebagai Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan.
Teruskan membaca

Advertisements

MP PAS tegur Ucapan Ustaz MP BN Tasek Gelugor Bahas Titah Diraja 2013

Dewan Rakyat 3 Julai 2013

MP PAS tegur Ucapan Ustaz MP BN Tasek Gelugor Bahas Titah Diraja 2013

MP Shah Alam: Soalan Dewan Rakyat 26 Jun – 18 Julai 2013

MESYUARAT PERTAMA, PENGGAL PERTAMA, DEWAN RAKYAT KE 13 PADA 24 JUN HINGGA 18 JULAI 2013

Pertanyaan Jawab Lisan
1) Tuan Khalid Abdul Samad [ Shah Alam ] Minta Menteri Kerja Raya menyatakan status pembinaan Hospital Shah Alam serta berapakah kos keseluruhannya setelah ditender kembali?

2) Tuan Khalid Abdul Samad [ Shah Alam ] Minta Menteri Kerja Raya menyatakan status pembinaan sekolah di kawasan U10 Shah Alam serta berapakah nilai kontraknya dan jumlah bilik darjahnya?

3) Tuan Khalid Abdul Samad [ Shah Alam ] Minta Menteri Kewangan menyatakan samada pihak kerajaan akan laksana GST dan sekira ya, bila?

4) Tuan Khalid Abdul Samad [ Shah Alam ] Minta Menteri Dalam Negeri menyatakan apakah sikap kerajaan Persekutuan terhadap pembelian dakwat kekal yang jelas tidak kekal dan memaklumkan siapa pembekal dan berapakah kosnya?

5) Tuan Khalid Abdul Samad [ Shah Alam ] Minta Menteri Dalam Negeri menyatakan apakah sikap kerajaan Persekutuan terhadap peranan SPR dalam soal menentukan daftar pengundi yang bersih?

6) Tuan Khalid Abdul Samad [ Shah Alam ] Minta Menteri Dalam Negeri menyatakan berapakah jumlah kerakyatan baru yang diberikan dalam tempoh 3 tahun lepas berbanding dengan 3 tahun sebelumnya dari mana negeri asal mereka?

7) Tuan Khalid Abdul Samad [ Shah Alam ] Minta Perdana Menteri menyatakan samada kerajaan bersedia untuk membentuk sebuah Suruhanjaya Penyiasatan Di Raja (RCI) berhubung PRU ke 13 kerana ramai rakyat tidak berpuas-hati akan ketelusannya?

8) Tuan Khalid Abdul Samad [ Shah Alam ] Minta Menteri Kewangan menyatakan samada kerajaan bersedia untuk memansuhan Tol di Batu Tiga dan Sungei Rasah?

9) Tuan Khalid Abdul Samad [ Shah Alam ] Minta Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air menyatakan samada kerajaan Persekutuan akan membenarkan pengambil alihan SYABAS oleh kerajaan Negeri Selangor atau sebaliknya?

10) Tuan Khalid Abdul Samad [ Shah Alam ] Minta Menteri Pendidikan menyatakan status projek Hub Pendidikan di Pagoh yang telah dilancarkan pada 2012 ia itu konsepnya, siapa kontraktor yang dilantik dan berapakah kos pembinaannya?

Pertanyaan Jawab Bertulis
11) Tuan Khalid Abdul Samad [ Shah Alam ] Minta Menteri Kewangan menyatakan bila dan bagaimana penurunan harga kereta akan dilakukan?

12) Tuan Khalid Abdul Samad [ Shah Alam ] Minta Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air menyatakan samada kerajaan merancang untuk menstruktur kembali industri penjanaan letrik untuk membenarkan persaingan yang sihat?

13) Tuan Khalid Abdul Samad [ Shah Alam ] Minta Menteri Luar menyatakan apa yang sedang dan telah dilakukan kerajaan Pusat dalam usaha menghentikan pembantaian ummat Islam di Myanmar dan penindasan gerakan Islam di Bangladesh?

14) Tuan Khalid Abdul Samad [ Shah Alam ] Minta Menteri Kewangan menyatakan berapakah Hutang Negara pada 31hb Disember 2012 dan bayaran bulanan berhubungnya?

15) Tuan Khalid Abdul Samad [ Shah Alam ] minta Menteri Dalam Negeri menyatakan berapakah jumlah orang yang telah meninggal dunia dalam tahanan Polis sepanjang tempoh 2012 dan 2013 mengikut keturunan/bangsa.

MP PAS Shah Alam: Status Pembinaan Sekolah di U10 Shah Alam

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT
PERTANYAAN : LISAN JAWAB BERTULIS
DARIPADA: YB TUAN KHALID BIN ABDUL SAMAD [ SHAH ALAM ]
TARIKH : 30.10.2012 (SELASA)

SOALAN 18 : Minta MENTERI PELAJARAN menyatakan bilakah projek pembinaan sekolah di kawasan U10 Shah Alam akan dimulakan dan siapakah kontraktor yang telah dipilih.

JAWAPAN
Tuan Yang di-Pertua,
Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah merancang dan menyediakan peruntukan di bawah Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMKe-10) untuk pembinaan Sekolah Kebangsaan di U10 Shah Alam. Sehingga kini, projek pembinaan Sekolah Kebangsaan Puncak Perdana yang terletak di kawasan U10, Shah Alam, Selangor telah dimulakan pembinaannya pada 18 September 2012.

Untuk makluman ahli yang berhormat, kontraktor yang terpilih adalah Syarikat Huzil Engineering Sdn Bhd.

MP PAS Shah Alam: Kerajaan belum bersedia laksana Cukai Barang dan Perkhidmatan (GST)

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT
PERTANYAAN : LISAN JAWAB BERTULIS
DARIPADA : YB TUAN KHALID BIN ABD SAMAD [SHAH ALAM]
TARIKH : 17.10.2012 (RABU)

SOALAN 29 : Minta MENTERI KEWANGAN menyatakan sama ada pihak kementerian mempunyai rancangan untuk melaksanakan GST tahun depan.

JAWAPAN
Tuan Yang di-Pertua,
Untuk makluman yang berhormat, kerajaan belum lagi menetapkan tarikh sebenar untuk melaksanakan cukai barang dan perkhidmatan GST. Apa yang dilakukan sekarang adalah menjalankan kajian bagi memastikan pelaksanaannya dapat dibuat dengan teratur dan tidak memberi kesan kepada golongan berpendapatan rendah dan sederhana.

Selain itu, Kerajaan juga memberi masa yang secukupnya kepada semua pihak untuk membuat persediaan yang sewajarnya. Program penerangan, pendidikan dan proses rundingan secara inklusif yang sedang digerakkan juga akan diteruskan dan di perluas ke seluruh negara.

Pengeluaran Petroleum Negara Tahun 2005 – 2008

Pertanyaan Jawab bertulis Dewan Rakyat pada HARI ISNIN : 23 NOVEMBER 2009

DARIPADA : Y.B TUAN KHALID BIN ABDUL SAMAD (SHAH ALAM)
SOALAN : NO.20

Y.B Tuan Khalid bin Abdul Samad (Shah Alam) minta PERDANA MENTERI menyatakan peratus sumbangan negeri Sarawak, Sabah, Terengganu dan Kelantan kepada pengeluaran petroleum negara antara 2005 hingga 2008 serta jumlahnya dalam ringgit Malaysia.

JAWAPAN :

Tuan Yang di Pertua,
Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, peratus pengeluaran minyak mentah, kondensat dan gas dari luar pantai Terengganu, Sabah dan Sarawak antara tahun kewangan berakhir 31 Mac 2005 hingga 2008 adalah seperti berikut :

Anggaran nilai berdasarkan penjualan minyak & kondensat dan gas asli bagi tahun-tahun kewangan tersebut adalah seperti berikut:

Sekian, terima kasih

MP Pakatan Rakyat Bahas Bajet Kementerian Pengangkutan (3)

Sesi Perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2010 (Peringkat Jawatankuasa – Kementerian Pengangkutan) pada 1 Disember 2009

MP PKR Wangsa Maju – YB Wee Choo Keong Bahas

MP DAP Batu Gajah – YB Fong Po Kuan Bahas

MP PAS Shah Alam – YB Khalid Samad bahas

Nota: Bajet 2010 Kementerian Pengangkutan
Kepala B28, P28; bagi Belanja Mengurus ialah sebanyak RM 925,588,600 manakala bagi Belanja Pembangunan ialah sebanyak RM2,168,687,000.