Nasrudin Hassan [ PAS Temerloh ] Bahas Usul Pindah Peruntukan Bajet 2013

Dewan Rakyat 15 Julai 2013

PAS Temerloh Bahas Usul Pindah Peruntukan Bajet 2013

b. USUL-USUL DAN RANG UNDANG-UNDANG BACAAN KALI KEDUA
1. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
“BAHAWASANYA, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan penyusunan semula beberapa Kementerian berkuat kuasa 16 Mei 2013 seperti berikut :
(a) Fungsi-fungsi dan agensi-agensi di bawah Kementerian Pengajian Tinggi digabungkan dengan Kementerian Pelajaran yang kini dikenali sebagai Kementerian Pendidikan;
(b) Fungsi-fungsi dan agensi-agensi berkaitan kebudayaan di bawah Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan yang kini dikenali sebagai Kementerian Komunikasi dan Multimedia dipindahkan ke Kementerian Pelancongan yang kini dikenali sebagai Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan; dan
(c) Fungsi-fungsi dan agensi-agensi kesejahteraan bandar di bawah Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar yang kini dikenali sebagai Kementerian Wilayah Persekutuan dipindahkan ke Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan yang kini dikenali sebagai Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan.
Teruskan membaca

MP PAS Temerloh Bahas Titah Diraja 2013

Dewan Rakyat 27 Jun 2013

MP PAS Temerloh Bahas Titah Diraja 2013

Sebelum itu Usul MP PAS Sepang bagi membincangkan isu penerusan siasatan, tangkapa dan pendakwaaan terpilih ditolak Spaeker

MP Temerloh: Soalan Dewan Rakyat 26 Jun – 18 Julai 2013

MESYUARAT PERTAMA, PENGGAL PERTAMA, DEWAN RAKYAT KE 13 PADA 24 JUN HINGGA 18 JULAI 2013

Pertanyaan Jawab Lisan
1. Tuan Nasrudin bin Hassan (Temerloh) minta Menteri Pendidikan menyatakan statistik enrolmen kanak-kanak pra sekolah di kawasan pendalaman dan luar bandar

2. Tuan Nasrudin bin Hassan (Temerloh) minta Menteri Pendidikan menyatakan cabaran utama bagi mencapai sasaran Program Saringan Literasi dan Numerasi (LINUS) pada tahun 2012

3. Tuan Nasrudin bin Hassan (Temerloh) minta Menteri Pendidikan menyatakan apakah inisiatif-inisiatif baru dan unik yang telah diperkenalkan oleh Sekolah Berprestasi Tinggi pada tahun 2012 dalam meningkatkan kualiti kurikulum kepada para pelajar

4. Tuan Nasrudin bin Hassan (Temerloh) minta Menteri Pendidikan menyatakan bila pembinaan Sekolah Menengah Kebangsaan Berchang, Kuala Lipis akan dimulakan

5. Tuan Nasrudin bin Hassan (Temerloh) minta Menteri Pendidikan menyatakan apakah perancangan yang akan dilakukan terhadap bekas tapak pembinaan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia di Janda Baik

6. Tuan Nasrudin bin Hassan (Temerloh) minta Menteri Pendidikan menyatakan apakah bidang-bidang kurikulum terbaru yang telah diperkenalkan oleh institusi-institusi pengajian tinggi awam sejak tahun 2010 hingga 2012

7. Tuan Nasrudin bin Hassan (Temerloh) minta Menteri Pendidikan menyatakan apakah perancangan yang akan dilakukan terhadap bekas tapak pembinaan Universiti Teknologi MARA di Kuala Lipis setelah ia dipindahkan ke Raub

8. Tuan Nasrudin bin Hassan (Temerloh) minta Menteri Pendidikan menyatakan peratus tenaga kerja berpendidikan tertiari di Malaysia bagi tempoh 2010 hingga 2012

9. Tuan Nasrudin bin Hassan (Temerloh) minta Menteri Sumber Manusia menyatakan apakah justifikasi Majlis Perundingan Gaji Negara menentapkan perintah gaji minimum sebanyak RM 900 sebulan bagi Semenanjung Malaysia manakala RM 800 sebulan bagi Sabah, Sarawak dan Wilayah Persekutuan Labuan

10. Tuan Nasrudin bin Hassan [ Temerloh ] minta Menteri Sumber Manusia menyatakan apakah mekanisme yang telah dilakukan bagi menangani masalah mobiliti kemasukan pekerja-pekerja asing ke dalam pasaran buruh negara

Pertanyaan Jawab Bertulis
1. Tuan Nasrudin bin Hassan [ Temerloh ] minta Menteri Pendidikan minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan misi utama pihak kerajaan dalam merencana Pelan Transformasi Sekolah Pendalaman Sabah dan Sarawak

2. Tuan Nasrudin bin Hassan [ Temerloh ] minta Menteri Pendidikan menyatakan apakah tahap pencapaian Pusat Transformasi Komuniti Universiti dalam menjayakan peranannya sebagai pemberi khidmat kepada masyarakat

3. Tuan Nasrudin bin Hassan [ Temerloh ] minta Menteri Pendidikan menyatakan bagaimana sambutan pihak universiti terhadap projek Bank Harta Intelek IPT (Idea Interchange and Connection Bank)

4. Tuan Nasrudin bin Hassan [ Temerloh ] minta Menteri Pendidikan menyatakan selain daripada moratorium ke atas penubuhan IPTS baharu, apakah langkah dan hasil yang telah dicapai bagi menangani masalah kualiti perkhidmatan dan prestasi IPTS

5. Tuan Nasrudin bin Hassan [ Temerloh ] minta Menteri Sumber Manusia menyatakan apakah inisiatif-inisiatif yang telah ditawarkan oleh kerajaan kepada pihak NGO dan sektor korporat untuk berkolaborasi dalam program 1AZAM