Senator Mumtaz: Bahas Rang Undang2 Penyelarasan Pencen 2008

Senator Mumtaz binti Md Nawi membahaskan Rang Undang-Undang Penyelarasan Pencen (Pindaan) 2008, Dewan Negara 23 Disember 2008.

Senator Mumtaz: Bahas Rang Undang2 Suruhanjaya Perlantikan Kehakiman

Senator Hjh Mumtaz binti Md Nawi (PAS Kelantan) membahaskan Rang Undang-Undang Suruhanjaya Perlantikan Kehakiman (SPK), Dewan Negara 22 Disember 2008

Senator Mumtaz: Bahas Rang Undang2 Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia

Senator Hajjah Mumtaz binti Md Nawi (PAS Kelantan) membahaskan Rang Undang-Undang Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM), Dewan Negara 22 Disember 2008

Senator Mumtaz: Bahas Bajet 2009, Dewan Negara 11 Dis. 2008

Bhg. 1:

Senator Hjh Mumtaz Bt Md Nawi (PAS Kelantan) membahaskan Rang undang-Undang Perbekalan 2009 (Bajet), Dewan Negara 11 Dis. 2008.

Bhg. 2 :

Senator Mumtaz: Sesi soalan jawab lisan, Dewan Negara 11 Dis. 2008

Soalan tambahan Senator Hjh Mumtaz Bt Md Nawi kepada soalan No. 6 – Tuan Haji Ahamat@Ahamad bin Yusop minta MENTERI TENAGA, AIR DAN KOMUNIKASI menyatakan :-
(a) apakah kaedah menghalang salah guna maklumat peribadi di dalam Internet dari dijual atau digunakan oleh pemasar barangan langsung atau pengiklan; dan
(b) apakah mencukupi perlindungan peribadi melalui undangundang atau “privacy law” dalam menangani dunia siber hari ini.

Senator Mumtaz: Mencelah penggulungan Timbalan Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi

Senator Mumtaz bt Md Nawi (Kelantan) mencelah penggulungan Timbalan Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi mengenai Rang Undang-Undang Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara 2008 di Dewan Negara, 4 Dis 2008.

Senator Mumtaz: Mencelah penggulungan Timbalan Menteri terhadap Rang Undang-Undang Pendidikan

Senator Mumtaz bt Md Nawi (Kelantan) mencelah penggulungan Timbalan Menteri Pelajaran mengenai Rang Undang-Undang Pendidikan di Dewan Negara, 4 Dis 2008.

Senator Mumtaz: Bahas Rang Undang-Undang Pendidikan

Senator Mumtaz bt Md Nawi (Kelantan) membahaskan Rang Undang-Undang Pendidikan di Dewan Negara, 4 Dis 2008.

Senator Mumtaz: Sesi soalan Jawab lisan, Dewan Negara 4 Dis. 2008

Sesi soalan jawab lisan:

Soalan No. 9 – Puan Mumtaz binti Md. Nawi minta MENTERI PELAJARAN menyatakan status, kursus dan bilangan graduan yang dilahirkan daripada Maktab Perguruan Islam dari tahun 2000-2008 dan tindakan pemerkasaan yang telah dilaksanakan selari dengan penekanan terhadap JQAF dan KAFA dalam tempoh tersebut.