1. MP PAS Bahas Rang Undang-Undang Penjara (Pindaan) (No. 2) 2014 – 9 Okt. 2014

Dewan Rakyat 9 Oktober 2014 – Perbahasan Rang Undang-Undang Penjara (Pindaan) (No. 2) 2014

MP PAS Sepang

MP PAS Pasir Mas

MP PAS Bahas Rang Undang-Undang Suruhanjaya Koperasi Malaysia (Pindaan) 2014 – 8 Okt 2014

Dewan Rakyat 8 Oktober 2014 – Perbahasan Rang Undang-Undang Suruhanjaya Koperasi Malaysia (Pindaan) 2014.

MP PAS Hulu Langat

MP PAS Temerloh

MP PAS Kota Raja

MP PAS Pokok Sena

MP PAS Sepang

MP PAS Bahas RUU Lembaga Hasil Dalam Negeri (Pindaan) 2014

Dewan Rakyat 7 Oktober 2014 – Perbahasan RUU Lembaga Hasil Dalam Negeri (Pindaan) 2014

MP PAS Sepang

MP PAS Kuala Terengganu

MP PAS Kuala Nerus

MP PAS Pokok Sena

Usul 18 – ISU KEBANJIRAN PENDATANG ASING DI SABAH – KERAJAAN DIMINTA BENTANG LAPORAN SIASATAN DIRAJA

Tarikh: 24 November 2014

Assalamu’alaikum Wrt. Wbt.

Kepada

YB Tan Sri Datuk Seri Panglima Pandikar Amin bin Haji Mulia
Yang Di Pertua Dewan Rakyat
Parlimen Malaysia,
Kuala Lumpur,

YB Tan Sri,
USUL MENANGGUHKAN MESYUARAT DI BAWAH PERATURAN MESYUARAT 18 (1) dan (2)

Usul di bawah Peraturan Majlis Mesyuarat 18(1) dan (2). Dengan ini diberi notis bahawa saya akan mengusulkan supaya mesyuarat ini ditangguhkan untuk membincangkan usul yang melibatkan perkara tertentu, berkepentingan ramai dan perlu disegerakan.

ISU KEBANJIRAN PENDATANG ASING DI SABAH – KERAJAAN DIMINTA BENTANG LAPORAN SIASATAN DIRAJA

Bahawa saya, Mohamed Hanipa bin Maidin, Ahli Parlimen Sepang memohon dewan yang mulia ini menangguhkan majlis permesyuaratan di bawah Peratutan 18 (1) Peraturan Mesyuarat bagi tujuan membincangkan keperluan Kerajaan membentangkan di dewan yang mulia ini laporan penuh Suruhanjaya Siasatan Di Raja mengenai isu kebanjiran pendatang asing di Sabah yang diberikan kad pengenalan di mana ia yang ditubuhkan pada 21 September 2012

Tan Sri Yang Di Pertua,
Suruhanjaya tersebut telah memanggil seramai 211 saksi termasuk mantan Perdan Menteri, Tun Mahathir Mohamed sebelum penutupan inkuiri pada bulan September 2013. Suruhanjaya telah pada bulan Mei 2014 menyerahkan laporan lengkap inkuiri tersebut kepada Yang DiPertuan Agong dan Perdana Menteri namun sehingga kini laporan tersebut tidak dibentangkan ke dewan yang mulia ini atau kepada pihak awam

Memandangkan Perdana Menteri telah dilaporkan berkata Kerajaan akan hanya membentangkan laporan inkuiri tersebut pada awal Disember 2014 maka Parlimen yang akan berakhir sidangnya pada 27 November 2014 akan dinafikan pembentangan laporan tersebut sekaligus ini merupakan satu penafian yang jelas dan ketara hak ahli ahli Parlimen untuk membincangkan dan berbahas mengenai laporan tersebut.

Saya percaya isu mengenai keperluan pembentangan laporan Suruhanjaya ini di Parlimen bagi tujuan dibahas oleh dewan yang mulia ini adalah isu yang begitu spesifik dan berkepentingan ramai kerana segala kos perbelanjaan penubuhan dan penyiasatan Suruhanjaya Di Raja tersebut adalah melibatkan dana awam dan isu pemberian kad pengenalan kepada mereka yang tidak layak menjadi warganegara juga melibatkan isu keselamatan dan kedaulatan negara.

Isu ini juga wajar dan amat perlu disegerakan perbincangannya di dewan yang mulia ini kerana jika laporan tersebut tidak dibentangkan sebelum 27 November 2014 di dewan ini maka dewan yang mulia ini akan dinafikan pembentangan satu laporan penting sekaligus menafikan ahli ahli Parlimen untuk membahaskan laporan tersebut di dewan yang mulia ini.

Saya memohon untuk mencadangkan.

Sekian,

Yang benar,

Mohamed Hanipa Maidin
Ahli Dewan Rakyat, Sepang

Usul 18 – ISU PENYUSUTAN TANAH REZAB MELAYU YANG SEMAKIN MEMBIMBANGKAN

Tarikh : 6 November 2014

Assalamu’alaikum Wrt. Wbt.

Kepada
YB Tan Sri Datuk Seri Panglima Pandikar Amin Bin Haji Mulia
Yang Dipertua Dewan Rakyat
Parlimen Malaysia
Kuala Lumpur

YB Tan Sri,
USUL MENANGGUHKAN MESYUARAT DI BAWAH PERATURAN
MESYUARAT 18 (1) DAN (2)

Usul di bawah Peraturan Majlis Mesyuarat 18(1) dan (2) . Dengan ini diberi notis bahawa saya akan mengusulkan supaya mesyuarat ini ditangguhkan untuk membincangkan usul yang melibatkan perkara tertentu, berkepentingan ramai dan perlu disegerakan.

ISU PENYUSUTAN TANAH REZAB MELAYU YANG SEMAKIN MEMBIMBANGKAN
Bahawa saya, Dato’ Mahfuz Omar, Ahli Dewan Rakyat bagi kawasan Pokok Sena, mohon mencadangkan bahawa Majlis ini hendaklah ditangguhkan mengikut Perkara 18(1), Peraturan Mesyuarat Dewan Rakyat bagi membolehkan Dewan yang mulia ini merunding isu berkenaan Penyusutan Tanah Rezab Melayu yang kini semakin membimbangkan.

Tan Sri Yang Dipertua,
Isu ini adalah perkara tertentu kerana penyusutan Tanah-tanah Rezab Melayu yang semakin mengecil keluasannya hari ini sangatlah membimbangkan. Berdasarkan kepada kajian yang dibuat oleh Universiti Kebangsaan Malaysia mendapati jumlah keluasan Tanah Rezab Melayu yang direkodkan setakat tahun 2009 telah menyusut kepada hanya kira-kira 12% iaitu seluas 1.6 juta hektar sahaja daripada keseluruhan 12.9 juta hektar keluasan tanah di Semenanjung Malaysia (tidak termasuk Melaka dan Pulau Pinang). Jumlah ini diyakini semakin berkurang pada ketika ini disebabkan hilangnya kawalan pihak berkuasa dalam memantau keluasan dan status Tanah-tanah Rezab Melayu yang sedia ada.

Kerajaan perlu mengambil tindakan tegas dalam mempertahankan saki-baki Tanah Rezab Melayu yang masih tinggal kini. Tambahan pula kedudukannya telah dijamin di bawah Perkara 89 Perlembagaan Persekutuan dan Enekmen Tanah Rizab Melayu. Peruntukan undang-undang yang ada seharusnya melindungi dan mengawalselia Tanah-tanah Rezab Melayu ini dan bukannya digunakan sebagai mekanisme untuk mengurangkan jumlahnya terutama melalui penggunaan Akta Pengambilan Tanah 1960.

Pada asasnya, Tanah Rezab Melayu tidak sepatutnya berkurang atau dikurangkan atas apa juga alasan sekalipun kerana undang-undang telah memperuntukkan dengan tegas bahawa mana-mana Tanah Rezab Melayu yang diambil atau dibatalkan statusnya, hendaklah diganti dengan tanah lain yang sama jenis kegunaan tanahnya, nilai dan keluasan tanah tersebut.

Tan Sri Yang Dipertua,
Perkara ini melibatkan kepentingan ramai. Lanjutan dari proses pembangunan yang tidak terkawal yang menyebabkan penyusutan ketara Tanah-tanah Rezab Melayu, banyak kampung-kampung tradisi/warisan yang didirikan di atas Tanah-tanah Rezab Melayu tersebut telah diambil untuk dibuat projek-projek tertentu, di mana penduduk-penduduk kampung tersebut dipaksa keluar dari penempatan asal mereka dalam keadaan yang tidak sepatutnya sebagai rakyat negara ini dengan pampasan yang setimpal.

Tan Sri Yang Dipertua,
Perkara ini perlu disegerakan dan Kerajaan perlu mengawal dan bertindak tegas di atas penyusutan Tanah-tanah Rezab Melayu yang berlaku secara berleluasa pada masa ini. Jika tidak ada pemantauan khusus, maka lama-kelamaan tanah-tanah yang diperuntukkan kepada orang-orang Melayu akan lambat-laun hilang dan terhapus dari peta negara dan kepentingan orang Melayu tidak dapat dipertahankan lagi.

Kerajaan juga perlu merangka polisi-polisi khusus atau mewujudkan undang-undang yang dapat mengawal dan melindungi kampung-kampung tradisi/warisan dan kebajikan peneroka-peneroka bandar. Kampung-kampung tradisi/warisan ini perlu dipelihara, disusun semula dan diwartakan di sisi undang-undang.

Oleh itu, Dewan yang mulia ini perlu membuat pendirian tegas mewujudkan polisi khusus dengan menubuhkan satu Lembaga Amanah Tanah Rezab Melayu berdasarkan Perkara 89 (5) Perlembagaan Persekutuan bagi mengawalselia jumlah Tanah-tanah Rezab Melayu yang masih ada dalam negara di samping mempertahankan entiti perkampungan tradisi/warisan yang sedia ada serta menjaga kebajikan peneroka-peneroka Bandar.

Sekian.

Yang benar,

Dato’ Mahfuz Omar
Ahli Dewan Rakyat, Pokok Sena

MP PAS Bahas Titah Diraja 2014 [ 20 Mac 2014 ]

Aturan Urusan Mesyuarat pada 20 Mac 2014

Perbahasan Titah Diraja 2014
MP PAS Dungun

MP PAS Bachok

MP PAS Tumpat

MP PAS Kuala Krai

MP PAS Hulu Langat

Sesi Pertanyaan Jawab Lisan 20 Mac 2014

GST: Kos RM365 juta telah dibelanjakan

PERTANYAAN LISAN DIJAWAB BERTULIS
DARIPADA : Y.B. TUAN HAJI KHALID BIN ABDUL SAMAD [SHAH ALAM]
TARIKH : 18 MAC 2014 [SELASA]
SOALAN : 44
Minta Menteri Kewangan menyatakan kos kempen dan iklan GST sehingga pelaksanaannya.

pc shah alam 24 mac 14

JAWAPAN :
Tuan Yang Di-Pertua,

Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, program kesedaran dan latihan GST telah dijalankan semenjak tahun 2010 kepada tiga golongan sasaran iaitu pengguna, peniaga dan jabatan Kerajaan. Program penerangan GST kepada pelajar-pelajar sekolah, IPTA, dan IPTS serta penduduk kampong juga turut dilaksanakan. Sehingga 28 Februari 2014, sebanyak 4,967 program telah dijalankan dan dihadiri oleh 271,288 orang.

Bagi golongan yang merupakan kumpulan kritikal dalam pelaksanaan GST, Kerajaan telah merangka dan sedang menjalankan program-program taklimat dan latihan melalui tiga kaedah iaitu samada dianjurkan sendiri oleh pihak Kerajaan atau pihak Swasta ataupun secara bersama oleh Kerajaan dan pihak swasta.

Bagi aktiviti publisiti, pelbagai saluran media telah dijalankan seperti di akhbar arus perdana, televisyen, radio, dan billboard serta melalui media sosial seperti blogspot, laman web, twitter, dan facebook.

Tuan Yang Di-Pertua,
Perbelanjaan yang telah dan akan dilakukan oleh Kerajaan termasuk :
i. RM98 juta bagi sistem perkomputeran GST yang telah siap dibangunkan oleh Jabatan Kastam DiRaja Malaysia (tahun 2013/2014);
ii. RM150 juta penyediaan perisian perakaunan bersubsidi kepada PKS yang sedang diuruskan oleh Jabatan Kastam DiRaja Malaysia (RM125 juta : 2014 : RM25 juta : 2015). Perisian ini akan dikendalikan oleh 55 syarikat yang dipilih oleh Jabatan Kastam DiRaja Malaysia;
iii. RM100 juta bagi geran latihan kepada peniaga yang diuruskan oleh Kementerian Kewangan (RM50 juta : 2013 ; RM50 juta : 2014); dan
iv. RM 17 juta bagi program publisiti melalui pelbagai saluran media seperti di akhbar arus perdana, televisyen, radio, dan billboard serta melalui media sosial iaitu blogspot, laman web, twitter, dan Facebook yang diuruskan oleh Kementeriaan Kewangan (2012-2014)

Berkenaan kos pelaksanaan GST di Negara-negara lain, kos sebenar yang berbangkit adalah berbeza dan tidak didedah melalui terbitan rasmi.

Langkah meredakan Ketegangan Agama

PERTANYAAN LISAN DIJAWAB BERTULIS
DARIPADA : YB DATO’ SERI ABDUL HADI BIN AWANG [MARANG]
TARIKH : 12 MAC 2014 [RABU]
SOALAN : 33
Yang Berhormat Dato’ Seri Abdul Hadi Bin Awang [Marang] minta Perdana Menteri menyatakan apakah langkah-langkah yang telah diambil oleh Kerajaan melalui Kementerian-kementerian berkaitan seperti Kementerian Dalam Negeri dan Jabatan Perdana Menteri sendiri untuk meredakan ketegangan agama dan kaum yang semakin hari semkain memuncak mutakhir ini.

JAWAPAN :
Tan Sri Yang Di-Pertua
(Pertanyaan ini dijawab bersekali dengan Pertanyaan Lisan pada 19 Mac 2014 yang dibangkitkan oleh Ahli Yang Berhormat Nibong Tebal).
Bagi meningkatkan persefahaman dan perpaduan di kalangan penganut-penganut pelbagai agama di Negara ini, kerajaan melalui Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional (JPNIN) telah menubuhkan Jawatankuasa Mempromiskan Persefahaman dan Keharmonian di Antara penganut Agama (JKMPKA) sejak 9 Februari 2010.

Berpandukan kepada perlembagaan Persekutuan dan semangat keterangkuman (inclusiveness) mengikut gagasan 1Malaysia, ianya berfungsi sebagai satu mekanisme untuk berdialog, berunding dan menyelesaikan isu-isu antara penganut agama. Empat (4) jawatankuasa kerja diwujudkan untuk memupuk persefahaman terhadap isu-isu antara penganut agama, menggalakkan aktiviti-aktiviti bersama, mengadakan mediasi antara penganut-penganut agama dan menganjurkan acara bersama kerajaan dan pemimpin masyarakat

Di samping mesyuarat dan forum formal melalui JKMPKA, pertubuhan-pertubuhan dan pemimpin-pemimpin agama juga mengambil inisiatif sendiri untuk menganjurkan dan menyertai pelbagai forum, dialog, sesi perbincangan meja bulat (RTD) dan kegiatan bersama dan galakan dengan bantuan JPNIN. Antara pertubuhan-pertubuhan yang aktif dan sering terlibat termasuklah Allied Coordinating Committee of Islamic NGOs (ACCIN), Malaysian Consultative Council of Buddhism, Christianity, Hinduism, Sikhism & Taoism (MCCBCHST), Interfaith Spiritual Fellowship (INSAF), Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM), Islamic Information Services (IIS), Malaysia Inter-Faith Network, Global Peace Foundation dan Cheng Ho Multi Cultural & Education Trust.

Maka jelaslah bahawa hubungan di antara kaum untuk tujuan mengekal dan mengukuhkan kedamaian di antara agama di Malaysia adalah melalui proses pergaulan, perbincangan dan penyertaan dalam pelbagai forum, dialog, perbincagan dan aktiviti bersama yuang bermakna. Ianya memerlukan semangat keterangkuman (inclusiveness), sikap positif dan terbuka, serta pendekatan membina daru semua pihak mengikut Gagasan 1 Malaysia.

Misteri MH 370: Rakyat dan Masyarakat Antarabangsa Ragu Negara Tangani Tragedi

Perbahasan Titah Diraja 2014 pada 12 Mac 2014

Tuan Khalid bin Abd. Samad [Shah Alam]: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Bismillahi Rahmani Rahim, Alhamdulillahi Rabbil ‘Alameen Wassalatu Wassalamu Ala Sayidna Muhammad Wa ‘ala Aalihi Wasahbihi Ajma’een. Saya mengucapkan terima kasih kepada Tuan Yang di-Pertua yang membenarkan saya untuk turut serta di dalam perbahasan Titah Yang di-Pertuan Agong yang mana telah banyak mengandungi nasihat dan teguran. Saya turut juga ingin merakamkan perasaan sedih, dukacita dan kecewa terhadap Kerajaan Barisan Nasional yang secara jelas telah gagal menangani apa yang dinamakan sebagai tragedi negara, yang telah diangkat tarafnya dan dijadikan tragedi antarabangsa iaitu yang berhubung dengan penerbangan MAS MH370. Sama-sama kita doakan semoga semua yang terlibat iaitu penumpang dan krew termasuk dua orang pilot dan co-pilot itu akan dijumpai dengan selamatnya, insya-Allah.

Walaupun sebagai seorang bekas kakitangan Petronas yang telah berkali-kali hadir di dalam seminar dan latihan search and rescue, kita semua memahami dengan berlalunya hari demi hari, maka kemungkinan untuk mereka dijumpai dalam keadaan yang selamat semakin menipis. Ada yang mengatakan dengan izin, the chances of survival reduces by 15% with each passing day.

Maknanya, dengan setiap hari, peluang untuk menjumpai mereka dalam keadaan yang masih hidup dan selamat, semakin mengurang sehingga 50% kerana makanan tidak ada, kerana kalau ada yang tercedera, doktor dan jururawat tidak ada, perubatan tidak ada. So maknanya, the longer it takes, the smaller the chances of survival.

Saya hanya ingin menonjolkan beberapa peristiwa berhubung MH370 yang menambahkan keraguan rakyat dan masyarakat antarabangsa mengenai kemampuan negara Malaysia dan Kerajaan Malaysia untuk menangani krisis yang seperti ini, seperti mana juga dalam krisis berhubung dengan Lahad Datu, banyak kelemahan yang telah terzahir.

Sebagai contoh, saya rujuk kepada laporan di Malaysiakini yang bertarikh 8 Mac di mana Director. Saya baca di sini. “Director Department of Civil Reaction, Azharuddin Abdul Rahman clarified that the Subang Air Control Traffic lost radar contact with the Boeing 777 – 200 Aircraft at 1.30 am and not 2.40 am.”

Boleh keluar kenyataan yang mengatakan sebenarnya telah hilang hubungan dengan MH370 pada 1.30 pagi dan bukan 2.40 pagi. Selepas itu, kenyataan ini disanggah pula dan akhirnya dipersetujui bahawa hubungan komunikasi dan radar telah hilang pada 2.40 pagi. Bagaimana keadaan yang seperti ini boleh berlaku? Takkanlah waktu yang sebenar terputusnya hubungan dan hilangnya daripada radar, Jabatan Penerbangan Awam dan MAS tidak boleh bersetuju pada asalnya? Kenyataan-kenyataan yang seperti ini menyayat hati keluarga-keluarga yang terlibat. Ini nombor satu.
Teruskan membaca

MP PAS Bahas Titah Diraja 2014 [ 19 Mac 2014 ]

Perbahasan Titah Diraja 2014 pada 19 Mac 2014

MP PAS Sepang

MP PAS Kuala Nerus

MP PAS Kota Raja

MP PAS Temerloh